— Hiporehabilitace —

Nabídka hiporehabilitačního programu Vraní Vrch, Trutnov - Volanov

Hiporehabilitace, z. s.

Aktivity s využitím koní

Vedoucí provozovny, absolventka studia zoorehabilitace

— Ing. Tereza Pejosová —

☎ +420 728 694 503

Aktivity s využitím koní zahrnují:

✔ pozorování stáda a poznávání etologie koní

✔ péči o koně a prostředí, ve kterém koně žijí

✔ práci s koněm ze země: na vodítku, lonži, ve volnosti

✔ pasivní ježdění

✔ výuku ježdění

✔ vycházky a vyjížďky do terénu

✔ "suché" aktivity v případě mokrého počasí.

Metoda práce s koňmi, kterou preferujeme, je přirozená komunikace, jejímž cílem je vybudování vzájemného respektu a důvěry mezi člověkem a koněm.

Co nabízí setkání s koňmi:

☞Nové zážitky, návrat k přírodě, aktivizaci a relaxaci.

☞Koně působí na celou lidskou osobnost, rozvíjí její psychickou,
somatickou, kognitivní i sociální složku. Aktivizují schopnost zdravě se
prosadit, jasně definovat své požadavky, detekovat vlastní diskomfort, osvojit
si nové funkční vzorce chování. Posilují schopnosti potřebné k úspěšnému sociálnímu začlenění.

☞Aktivity s využití koní slouží jako prevence sociálně patologických jevů.

☞Z hlediska vzdělání pomáhají osvojit základní kompetence definované v Rámcovém vzdělávacím programu, což jsou: 
kompetence učení, pracovní kompetence, sociální a percepční kompetence,
kompetence k řešení problému, občanské kompetence. 

☞Osvojení mezidruhové komunikace. 

Pro koho je program určen: 

Z hlediska věku: děti od 3 - 4 let, mládež, dospělí, senioři.

Z hlediska sociálního znevýhodnění:

  • uživatelé se zdravotním znevýhodněním,
  • uživatelé se specifickými potřebami,
  • uživatelé s poruchami chování,
  • sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s
  • dětmi,
  • uživatelé ohrožení sociálně patologickými jevy.

Individuálně nebo skupina 4 - 6.

Cena: 

  • 300,- / skupinová lekce (ucelený program v rozsahu, který můžeme na míru upravit)
  • 500,-/ individuální lekce.

Podmínky:

•   platné očkování TAT

•   zdravotní stav není kontraindikací k účasti na
hiporehabilitačních jednotkách, nutno doložit čestným prohlášením (viz
dokumenty ke stažení) nebo potvrzením ošetřujícího lékaře.